Общо: 0 лв.
Моята количка 0
Общи условия

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на ALLGSM.EU, които уреждат правилата за използването на платформата за търговия ALLGSM, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА ALLGSM.EU
 

„Трейд Хевън“ ЕООД, ЕИК 205884487 администрира електронния магазин ALLGSM, под формата на сайта WWW.ALLGSM.EU, наричани за краткост „Платформата. Можете да се свържете с „Трейд Хевън“ ЕООД, на имейл адрес [email protected], както и на телефон 0876600600, като същото е наричано по-долу „ALLGSM“

 

Продавач на Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с „Трейд Хевън“ ЕООД, ЕИК 205884487

 

ДЕФИНИЦИИ
 

Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от ALLGSM (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с ALLGSM и което е заявило създаването и използването на Акаунт;
се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата;
след създаването на свой акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия с ALLGSM или друг търговец.
Продавач – ALLGSM или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на Платформата.

ALLGSM Marketplace (маркетплейс) – платформата за електронна търговия, предоставяна на други търговци от ALLGSM, посредством която те предлагат за продажба свои стоки или услуги

Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.ALLGSM.EU и неговите поддомейни

Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

3.1.   Общите условия на ALLGSM обвързват всички Клиенти на Платформата.

3.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3.   ALLGSM си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Платформата. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

3.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 

3.5. ALLGSM и маркетплейс продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ALLGSM уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3.6.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

3.7.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. ALLGSM не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

4.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

4.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ALLGSM от негово име.

4.2.   ALLGSM ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ALLGSM прави по електронен път (имейл) или по телефона.

4.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ALLGSM уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

4.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. ALLGSM не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки/Услуги, предлагани от маркетплейс Продавачи

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат за всяка Стока ще я придружава.

 

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА
5.1. Поръчката може да бъде анулирана от Продавача при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента, рязка промяна в цената, липса на желан цвят.

5.2 Съгл. чл. 114, ал.3 от ЗЗП При настъпване на 3 рекламации и извършени ремонти за един и същи проблем в рамките на гаранционния срок,  Потребителя има право да развали договора и да получи заплатената за същия сума.

 

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА
 

На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, има право в 14 дневен срок от доставката без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
  1. Потребителят предварително писмено да информира ALLGSM.EU на следния имейл адрес: [email protected] или чрез формата в сайта, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: - конкретен офис на куриер, в който ще върне стоката - банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2. Стоката може да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка, в посочения по реда на предходната точка офис на Доставчика. 

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените (ако има такива) защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта и всички прилежащи документи.
  4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, както и сумата от наложения платеж ( ако има такъв) са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ALLGSM.EU, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
  5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ALLGSM.EU се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от десет работни дни от връщането на стоката.

  6. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП Доставчикът възстановява на Потребителя намалена стойност на закупената стока. Доставчика отбива от заплатената сума до 60% и възстановява на Потребителя остатъчната стойност,  когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/ или не пълния си комплект/липсващи аксесоари. 

  7. Ако ползвателя не се съгласи на условията по т. 6 и не приеме стоката си повече от 30 дни, то тя остава в полза на Доставчика за покриване на направени разходи. 

  8. Можете да изтеглите нашия формуляр за отказ от закупена стока от категория - Отказ от поръчка

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ


Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без правo на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ALLGSM.EU и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели  участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

Защита на вашите данни.

ALLGSM.EU поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на компанията и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност, която можете да достъпите във всеки един момент като, като потърсите линка Лични данни, в долната част на всяка една наша страница.

Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Регистрирани потребители

На нашия сайт предоставяме възможности да използвате услугите ни като регистрирани потребители.

Какви специфични данни събираме от Вашите регистрации и данни, събирани от всички потребители вижте в Лични данни

Бисквитки и други методи за запазване на Вашите данни

Когато потребителите използват нашите услуги или разглеждат нашите продукти, гледат видео, използват мейл и други, използваме различни начини за осигуряване на по-добрата работа на услугите ни. 
Важна част от тях са бисквитките. Разгледайте Политиката ни за бисквитките, която регламентира използването на бисквитките на нашите сайтове.

Цели

За верифициране на регистриран профил и спазване на нашите законови задължения, свързани с информационната сигурност и в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи.

За анализ и проучвания обработваме данни от бисквитки и други данни, които могат да съдържат уникален онлайн идентификатор.

ГАРАНЦИЯ


Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки притежава писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз в България и/или ЕС. 

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК Е 24 МЕСЕЦА ЗА ВСИЧКИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

 При мобилните телефони гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона /панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс-фрий, data-кабел и т.н/. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я осъвременява. Гаранцията е поименна.

По отношение на стоките, продавани и доставяни от Marketplace Продавачите, чрез Платформата, Купувачът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от Marketplace Продавачите през ALLGSM, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача. Marketplace Продавачите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях Стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз

РЕКЛАМАЦИИ

При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента ALLGSM.EU не носи отговорност за съхраняването им.

Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:

 Липса на гаранционен документ или невалидност на този документ, а именно: грешен или липсващ  IMEI номер на телефона, платежен документ Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона, както и всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка, софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства.

Гаранционната карта важи заедно с платежният документ. Ако едно от двете липсва не може да се приеме за гаранционно обслужване.

В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).

ЦЕНИ


Всички предоставени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването  им.  ALLGSM.EU си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Представените в сайта цени на стоките са крайни без цената за доставката и наложения платеж на куриера, която е посочена отделно.

ДОСТАВКА + НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ


Доставката се изчислява автоматично при завършване на поръчката, като включва и сумата начислена като такса за наложен платеж от куриера.
Ако стоката е над 10 кг. се тарифира по цени за доставка на съответният куриер.
Доставката се извършва в рамките на 48 часа от момента на поръчката. Доставката до някои населени места, които не се посещават от куриери всеки ден е в рамките на 72 часа
Стойността на доставката за цялата страна е 5,99 лв. Наложения платеж се изчислява автоматично според стойността на поръчката